Deklaracja Dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego, ul. Sulechowska 15, 66-200 Świebodzin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://psm.swiebodzin.pl/ .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Strona w bardzo dużej mierze zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. W bardzo niewielkiej ilości grafik brakuje znaczników alt. W niektórych dokumentach struktura nagłówków nie jest zachowana.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Jolanta Kudlak
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nr telefonu: +48684753444

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie
 • Adres: ul. Sulechowska 15, 66-200 Świebodzin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48684753444

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świebodzinie mieści się przy ul Sulechowskiej 15vw Świebodzinie. Budynek szkoły to stara willa wybudowana ok. 1930 r. umiejscowiona w zabudowie willowej. Od strony ulicy Sulechowskiej szkoła sąsiaduje z osiedlem Łużyckim powstałym w latach 70 tych ubiegłego wieku, a od strony ulicy Paderewskiego sąsiaduje z willami o podobnej architekturze. Szkoła mieści się w jednym budynku, do budynku szkoły prowadzi jedno wejście ze stromymi schodami . Szkoła nie posiada windy, ani innych urządzeń umożliwiających poruszanie się osobom na wózkach. Szkoła nie posiada parkingu dla samochodów. Żadne pomieszczenia w szkole nie są dostępne dla osób na wózkach. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest też tablicy informacyjnej. Szkoła mieści się na trzech kondygnacjach. Sekretariat szkolny znajduje się na I piętrze i działa w godz. Od 8.00 do 16.00. Szatnia i toalety dla uczniów mieszczą się w przyziemiu. W szkole nie ma windy.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na parterze znajduje się portiernia, w której pracownik w razie potrzeby udziela niezbędnych informacji. Portiernia działa w godz. od 8.00 do 13.00 oraz od 14.00 do 20.00

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

BRAK

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

BRAK

Aplikacje mobilne

 • Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych