Tablica 1

 

Tablica najnowsza 2

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie uzyskała dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W dniu 25.10.2021 r. została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych pochodzących z Funduszu promocji Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wykonanie zadania:
„Sala koncertowa w Świebodzinie – zakup niezbędnego wyposażenia oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych”.

Zadanie obejmowało realizację prac budowlanych (częściową modernizację ogrodzenia) oraz zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby nowo wybudowanej sali koncertowej (m.in. foteli, krzeseł, stołów i stolików do holu Sali Koncertowej, toaletek z lustrami oraz fotelami do zaplecza Sali koncertowej; wyposażenie sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz księgowej). Wszystkie zaplanowane prace oraz zakupy zostały zrealizowane.
Nastąpiła znacząca poprawa bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, poprawa higieny pracy nauczycieli i pracowników szkoły.
Realizacja zadania przyczyni się do wykształcenia przyszłych odbiorców kultury. Poprawiła dostęp do placówki edukacji kulturalnej (w tym osób niepełnosprawnych), wzmocniła wzrost integracji społecznej poprzez instytucje edukacji kulturalnej i artystycznej, które kształcą przyszłych odbiorców i twórców kultury. Uczniowie szkoły to laureaci konkursów regionalnych, ogólnopolskich, a absolwenci szkoły to często jedni z czołowych muzyków w Polsce.
Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Jadwiga Pietsch
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Z. Noskowskiego w Świebodzinie