ZARZĄDZENIE NR 15 / 2021
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Z. Noskowskiego w Świebodzinie
z dnia 12 kwietnia 2021r.

w sprawie funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świebodzinie
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

na podstawie

• art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6. I 7 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze. zm.)

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2021
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Z. Noskowskiego w Świebodzinie

z dnia 22 marca 2021 r.

 w sprawie funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świebodzinie
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

na podstawie
• art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6. I 7 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze. zm.)
w oparciu o
• Ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.),
• Ustawę z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm)
• Ustawę z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020r. poz. 1389 z późn.zm.).
• Wytyczne MEN,MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 11 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku 2020/2021:

  1. 02 listopada 2020
  2. 31 marca 2021
  3. 30 kwietnia 2021 ( w zamian za 04 stycznia 2021)
  4. 04 maja 2021 ( w zamian za 04 stycznia 2021)
  5. 04 czerwca 2021
  6. 05 czerwca 2021

 

Przerwa potrwa od 01.04.2021 r. do 06 kwietnia 2021 r.